Общи условия

1 .ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящите общи условия целят изясняване отношенията, сключване на договор от разстояние по смисъла на ЗЕТ, между „Даймънд фешън бутик“ ЕООД , с търговското име Magic Dolld Boutique, наричано за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.magicdollsboutique.com.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА 

Информация на доставчика, съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

2.1. Наименование: „Даймънд фешън бутик“ ЕООД, ЕИК 205139575, Адрес на регистрация: гр. Нови Искър 1280, ул. „Летец“ 20, представлявана от Маргарита Здравкова; данни за контакт: е-mail: contact@magicdollsboutique.com.

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. „Даймънд фешън бутик“ ЕООД e собственик на електронен магазин с интернет адрес: www.magicdollsboutique.com, чрез който Ползвателите могат да сключват споразумения /договори от разстояние за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика стоки. През сайта на Доставчика, Ползвателите могат също така да:

3.2. да извършват бърза поръчка без регистрация с потребителско име и парола в сайта, само чрез попълване на лични данни необходими за финализиране на поръчката;

3.3. да осъществяват контакт по електронен път свързани със сключването на договорни отношения с Доставчика чрез страницата www.magicdollsboutique.com;

3.4. да извършват онлайн разплащания, свързани с реализирането / финализирането на договорите от разстояние с „Даймънд фешън бутик“ ЕООД, съобразявайки се с поддържаните от Доставчика методи на разплащане, включително и предложените варианти за офлайн заплащания (наложен платеж, банков превод).

3.5. да се информират за продуктите, характеристиките им, цените и начина за тяхната доставка;

3.6. да се осведомяват за правата си, произтичащи от Закона за защита на потребителите и Закона за електронна търговия, чрез страницата на Доставчика.

4. НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

4.1. Комисия за защита на личните данни:

Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел. (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40, е-mail адресkzld@government.bg,kzld@cpdp.bg, уеб сайт: www.cpdp.bg

4.2.Комисия за защита на потребителите:

Адрес: 1000 гр. София, пл.” Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22, уеб сайт: www.kzp.bg

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

5.1. Доставчикът се задължава да гарантира правата на Ползвателите и доставката на стоките, съобразно буквата на закона и условията приети в практиката, и съобразени с потребителското и търговското право.

5.2.Ползвателите сключват споразумение за осъществяване на покупко-продажба на стоките, предлагани от Доставчика, достъпен на интернет адреса му www.magicdollsboutique.com, или друго средство за комуникация от разстояние.

5.3. Съгласно споразумението сключено между Доставчика и Ползвателите за покупко-продажба на продукти, Доставчикът е длъжен да достави стоките на Ползвателя, които той е пожелал чрез сайта www.magicdollsboutique.com.

5.4. Ползвателя е длъжен да заплати на Доставчика парично възнаграждение за доставените стоки по реда и условията, описани в настоящите общи условия. Сумата е в размера на цената, на стоките, обявена от Доставчика на интернет адрес www.magicdollsboutique.com.

5.5. Доставчикът се задължава да достави всички избрани от Ползвателя стоки в срок и съобразно условията, обявени от Доставчика на страницата на електронния магазин.

5.6. Ползвателят и Доставчикът приемат, че всички споразумения и разплащания между тях, свързани с изпълнението и сключването на договор за покупко-продажба, могат да бъда извършени по електронен път и чрез електронни споразумения, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

5.7. Приема се, че всички електронни заявки, направени от Ползвателите на сайта, са направени от лицата, упоменати в данните, представени от Ползвателя при попълване на необходимите данни в полетата на сайта. Заявленията се приемат за валидни, ако Ползвателят е въвел коректна информация .

6. ПРАВИЛА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕНИЯ МАГАЗИН

6.1. За да може да използва услугите на www.magicdollsboutique.com при осъществяване на споразумения за покупка на стоки, Ползвателят трябва да извърши бърза поръчка без регистрация с потребителско име и парола в сайта, само чрез попълване на лични данни необходими за финализиране на поръчката в предоставените полета, освен ако изрично не пожелае да заяви стоки по друг начин (по e-mail, чрез съобщение през социалните мрежи).

6.2. Ползвателят декларира, че е запознат с настоящите общи условия и се задължава да ги спазва при попълването на данните за бърза поръчка. Това става чрез натискане на бутоните „Прочетох и се съгласявам с общите правила и условия“ и “Поръчване”.

6.3. Доставчикът от своя страна се задължава да потвърди успешно направената поръчка от Ползвателя, като изпрати потвърждение по електронен път, на посочения при поръчката електронен адрес, чрез изпращане на уведомително писмо на електронната поща, предоставена от Ползвателя.

6.4. Задължение на Ползвателя е при извършване на бърза поръчка да предостави актуални данни, както е задължен сам да ги актуализира, ако настъпи промяна в тях. При неактуални данни, Доставчика не носи отговорност за ненавременно изпълнение на задълженията си доставка и / или неспазване на предварително определения срок на доставка.

6.5. Двете страни приемат, че посоченият електронен адрес, който Ползвателя посочва като ползвател на сайта, както и всеки следващ адрес, който бива посочен от Ползвателя, като форма за контакт между него и Доставчика, е „основен електронен адрес“, по смисъла на общите условия.

Ползвателят е напълно свободен да промени своя основен контактен електронен адрес по всяко време, като същевременно уведомява Доставчика за тази промяна, чрез заявка за промяна.

6.6. При постъпила заявка за промяна на основен електронния адрес, Доставчикът е длъжен да изпрати съобщение за потвърждение на промяната. Съобщението се изпраща до Ползвателя на посочения нов основен електронен адрес, а едва след неговото потвърждение, чрез активирането на линк, изпратен в писмото на Доставчика. Едва след това промяната се приема за валидна.

6.7. С цел гарантиране на сигурността, Доставчикът в най-кратки срокове информира Ползвателя, че е променен Основния електронен адрес за контакт, чрез електронно писмо, адресирано до основния електронен адрес на Ползвателя, преди промяната му съгласно ал. 2.

6.8. Доставчикът има право да поиска от Ползвателя да използва основния контактен електронен адрес в определени случаи.

7. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

7.1. Ползвателите трябва да извършат бърза поръчка без регистрация с потребителско име и парола в сайта, само чрез попълване на лични данни необходими за финализиране на поръчката в предоставените полета и правят заявки на стоки единствено чрез страницата www.magicdollsboutique.com, за да възникне обстоятелството за сключване на търговски отношения с Доставчика.

7.2. Договорът между Доставчика и Ползвателя са уредени чрез настоящите общи условия, официално публикувани от Доставчика на адрес www.magicdollsboutique.com

7.3. Ползвателя се идентифицира като страна по договора с Доставчика чрез данните, предоставени при поръчка или заявка за стоки.

7.4. Договорът се счита за сключен между двете страни веднага след извършване на поръчка от страна Ползвателя в сайта на Доставчика.

7.5. Доставчикът е задължен изрично да уведоми Ползвателя за сключването на това договорно споразумение като изпрати въведената информация до основната електронна поща на Ползвателя. Уведомяването може да се извърши и по телефон.

7.6. Доставчикът се задължава да достави стоките на посочения от Ползвателя адрес, като не носи никаква отговорност, ако предоставените за доставка данни са неверни или заблуждаващи.

8. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

8.1. За да възникне правно отношение между Доставчикът и Ползвателя, осъществяването на договорни споразумения за покупко-продажба на стоки, следва да има следните събития:

8.1.1. Регистрация.

Ползвателя създава свой профил чрез извършване на бърза поръчка без регистрация с потребителско име и парола в сайта, само чрез попълване на лични данни необходими за финализиране на поръчката в предоставените полета за контакт и доставка в Електронен магазин на Доставчика.

8.1.2. Заявяване на стоки

Заявяването на стоки става чрез посещение  в сайта за поръчки на Електронен магазин. 

Избирането на стоките, предлагани от Електронен магазин става чрез добавянето им към списък със стоки за покупка;

8.1.3. Получаване и доставка на стоките

Получаването и доставката на стоките от Ползвателя се извършва чрез предоставяне на данни за доставката, упоменаване на начина и момента на плащане на покупката и потвърждаване на поръчката;

9. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

9.1. Правилата в раздел 4 от настоящите общи условия се прилагат от Доставчика спрямо Ползватели, които съгласно личните данни предоставени за сключване на споразумението за покупко-продажба при регистрирането си в www.magicdollsboutique.com, се приемат като потребители съобразно Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година, отнасящи се до защитата на потребителите по отношение на договорите от разстояние.

9.2. Характеристиките на стоките, които се предлагат от Доставчика, са уточнени в профила на всяка стока, на сайта www.magicdollsboutique.com.

9.3. Всички цени на стоките са с включени данъци. Сумата е описана на всяка стока на сайта www.magicdollsboutique.com.

9.4. Стойността на пощенските и транспортните разходи, не е включена в цената на стоките.

9.5. Плащането се извършва с наложен платеж при доставка (на територията на България, Гърция, Румъния за поръчки направени от сайта и от социалните мрежи ФБ/ Инстаграм и на територията на Полша, Унгария, Чехия, Хърватия, Словакия, Словения за поръчки направени от социалните мрежи ФБ/ Инстаграм)  или предварително с банкова карта чрез платформата PayPal (за всички държави). Предлага се опция за предварителен банков превод. Плащане чрез депозит по банкова сметка на Magic Dolls Boutique

При избор на банков депозит, ще трябва да се добавят договорени разходи за доставка към поръчката, когато наложен платеж не е възможен, за да започне обработка на заявката. Потребителят е дължен да заплати всички допълнителни разходи за превод, банкови и направени такси. Сметката, където можете да се депозира поръчката е:

“Даймънд фешън бутик ЕООД

Банка: Райфайзен Банк България

Сметка номер: 1009340615

IBAN: BG56RZBB91551009340615

BIC: RZBBBGSF

10. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

10.1. Всички цени са с включен ДДС.

10.2. Всяка стока разполага с гаранция, съгласно Закона за защита на потребителите.

10.3. След направена поръчка е необходимо е да получите потвърждение на нейната обработка и изпращане по електронен път или по телефон.

10.4. Доставка до адрес се заплаща от потребителя, съгласно тарифите на избрания от Доставчика куриер със ставка между 3,50 лв. до 25 лв. в зависимост от обема на поръчаните продукти.

Цена доставка България:

До офис Еконт – 4.99 лв
С Еконт до адрес – 7.99 лв
До офис Сиди – 3.49 лв
Със Спиди до адрес – 6.99 лв

Цена доставка Гърция и Румъния 9.99 лв. с куриеска фирма Спиди:

Цена доставка 19,99 лв за:

Полша с куриерска фирма DHL

Унгария с куриерска фирма Sprinter

Хърватия, Чехия, Словакия, Словения с куриерска фирма DPD

За всички останали държави се използват услугите на Международните Пощи, цена на доставка 19.99 лв.

10.5. Ползвателя има право на преглед и тест на получените продукти, преди да ги заплати/приеме от куриера (важи само за територията на България). Не се предлага тест и преглед за международни пратки.

10.6. При отказ от получаване на пратката, сумата за връщане е за сметка на клиента, съгласно тарифите на куриерската фирма, направила доставката.

10.5. Доставка на територията на България се извършва до 3 работни дни, извън пределите на България доставките  се извършват до 4-7 работни дни, в зависимост от избраната куриерска фирма от Доставчика.

11. ПРАВО НА ОТКАЗ НА ПОРЪЧАНИ ПРОДУКТИ

11.1. При поръчан продукт, имате право на отказ от покупката и да я върнете в рамките на 14 дни. При упражняването на право на отказ в 14-дневния период, следва:

11.2. Да се попълни формуляра, публикуван в сайта на Доставчика или се свържете с негов представител на e-mail адрес: contact@magicdollsboutique.com или като попълните онлайн формуляра ТУК

11.3. Продуктът или опаковката му да бъдат с не нарушена цялост, да е придружен от касова бележка, стоката да не е носена, изцапана или третирана с препарати.

11.4. Стойността на куриерската услуга е за сметка на изпращача.

11.5. Сумата за покупката ще ви бъде изпратена по БАНКОВ ПЪТ в рамките на 14 работни дни, след получаване на стоката и проверка на нейната цялост.

12. ПРАВО НА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТИ

12.1. В случай, че закупената от Ползвателя стока не го удовлетворява, той може да я замени в рамките на 2 работни дни, след като я е получил, при следните условия:

12.1. Да се попълни формуляра, публикуван в сайта на Доставчика или се свържете с негов представител на e-mail адрес: contact@magicdollsboutique.com или като попълните онлайн формуляра ТУК

12.2. Замяната ще да бъде извършена, едва след като Ползвателя получи телефонно или писмено потвърждение за замяна на закупената стока.

12.3. Стойността на куриерската услуга е сметка на изпращача

12.4. Вече закупена стока може да бъде приета за замяна, само при следните обстоятелства:

12.4.1. Срока за уведомяване на Доставчика за желание за замяна – 2 работни дни.

12.4.2. Върната стока трябва да бъде доставена с неповредена опаковка, касова бележка, да не е носена, да не е прана, или третирана с препарати, да няма следи от миризми или замърсявания по нея. Доставчика си запазва правото да не приеме върнат продукт, който не отговаря на условията.

12.4.3. Приемлива причина за искане замяна на продукт, е проблем с размера или замяна на продукта с друг артикул. Замяната се извършва според изброените по-горе изисквания, като таксите за доставка са за сметка на клиента.

13. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СА ПУБЛИКУВАНИ ТУК

14. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

14.1. „Даймънд фешън бутик“ ЕООД има право да променя настоящите общи условия като се задължаваме междувременно да уведомим всички, които имат регистрация в магазина ни.

15. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с „Даймънд фешън бутик“ ЕООД могат да бъдат прекратени в следните случаи:

15.1. Ако една от страните в договора обяви несъстоятелност или ликвидация.

15.2. По взаимно съгласие — само в случай, че то бъде потвърдено в писмен вид;

15.3. Едностранно. Задължително се уведомява с предизвестие всяка от двете страни, при неспазване на задълженията на другата страна;

15.4. Когато при обективно невъзможни обстоятелства, едната или другата от страните не е в състояние да изпълни задълженията си;

15.5. В случай че държавни органи прибягнат до изземване или запечатване на оборудването;

15.6. В случай че бъде упражнено право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

16. ДРУГИ УСЛОВИЯ

16.1. В случай на недействителност на някои от разпоредбите от общите условия, това не може да води до обявяване на целия договор за недействителен.

16.2. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

16.3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

16.4. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на „Даймънд фешън бутик“ ЕООД.